O dive talo lako bijaniba izaberinđa lako zanimanje

Bor, 10.12.2017.

Anita Demiri, diplomkinja asi zaštita ki životno sredina

O dive talo lako bijaniba izaberinđa lako zanimanje.

Anita Demiri, isila bišuštar berš talo Bor, i oj diplomirani inžinjer asi zaštota ki životno sredina. Akija terni romani ćaj i inspiracija, baripe i uzor aso generacije kola avena.

Ki šala vaćeri da o datum talo lako bijaniba odredinđa o izbor talo lako zanimanje. Bijandi panđtog juna ko Svetsko dive asi zaštita ki životno sredina.

Adava motivišinđama so posigate te završinav o studije i te posvetinama aso arakiba amara planetaće, počini i priča i Anita. O fakultet upišinđa zahvaljujući aso šukar ocene i uspešno položime prijemno ispit. Pošto završinđum i ekonomsko škola-pravni smer, mangljum adava te nastavinav ko Niš te studirinav, ali zbog slabo finansijsko situacija odlučinđum te ačovav ko Bor, i te upišinav tehničko fakultet, smer tehnološko inžinjerstvo. Ki rang lista aso upis injumle 10 ili11, počini i priča i Anita. Najparo injelaće vaćeri o prvo berš.

Prvo berš, prvo uđiba ki laboratorija, injumle skroz našaldi, ali zahvaljujući aso šukar laborantkinje i asistentija, sigate sa sikliljum pa me akana tali akija tačka gledišta smešno, sar disave stvarija na đandžum tad. O trito berš, sar so sare vaćerena talo amaro smer odlučujuće, ili aćolape ko trito berš ili napustinipe o fakultet. Manđe sa adava saznanje o trito berš injele najlakše, najviše sikliljum, vaćeri i Anita talo plo studiranje.

Najbari podrška dok školujnđape injelaće laki porodica em o prijatelja. Planirini te nastavini master studije aver berš, a posle šaj i o doktorska.

Aso ple vršnjaci poručini: Ulažinen upra tumende, obrazujnentumen i usavršinen, jer bare sune zahtevinena baro trud! Preuzminen i inicijativa jer samo sa upornost ka resen đi o uspeh!

Da i Anita zaista verujini ko adava so poručini aso ple vršnjaci vaćeri i činjenica da dok studirinđa stekninđa sertifikat aso upravljanje karijera.

Afirmativna mere aso upis aso studentija kola pripadinena asi romani nacionalnost  ki Srbija, sprovedinenape pana talo 2005. berš. Talo prošlo berš, ki snaga i nevo pravilniko, kova aso fakultetija nalažini da ko okvir tali upisno kvota određeno broj mesta valjani te odvojnen aso studentija talo osteljiva grupe.

Kandidatija kolaj romani nacionalnost, aso adala tana konkurišinena ađakar so aso željeno fakultet, uzalo obavezno dokumentacija, valjani te dostavinen preporuka talo Nacionalno savet asi romani nacionalnost sa zajedno aso upis ko fakultet. On položinena o prijemno ispit sar sa aver studentija, ali on posebno rangirinenape.

Zahvaljujući aso afirmativna mere, talo berš ko berš povećinipe o broj talo terne Roma kola pali završime srednjo škola nastavinena o obrazovanje. Okova so posebno ohrabrini i činjenica, da but olendar, sar i Anita, na koristinena posebna kvote, već ko univerzitetija širom Srbije upišinenape zahvaljujući odlično uspeh ki srednjo škola i baro broj bodovja ko prijemno ispit.