Aso Romane čave o knjige but značinena

Bor, Knjaževac,

Smanjiba talo predrasude i segregacije, jek pravija, em tolerancija, te sprečinipe o „čhoripa“ romane čavendar talo obrazovani sistem sar i o povezivanje, em saradnja talo relevantna institucije i čidimata, kolendar i ključna preporuke aso me lačho uključivanje kotar romane čave ko obrazovano sistemi.

Osnovno obrazovanje, em vaspitanje, smatrinipe da ki odgovornost državaki, odnosno talo Ministarstvo prosvete. O istraživanja pale pokažinena da ekvaš talo učenici kolaj romane zbog o čororipe nanelen obavezna pustkija, dodatna materijalija i aver neophodna sredstvija asi nastava so u stvari ograničini lenđe i mogućnost aso sićope i otežini lenđe o sićope.

I opština Knjaževac trudinipe već nekoliko berš unazad te prevaziđini akava problemi, adžakar so obezbedini besplatne pustika em školsko pribor, ali isto adžakar i užina i besplatno prevoz, aso sa učenikura kola džana ki osnovno škola i ko predškolska ustanove.

But i značajno si me bari saradnja e obrazovanime institucijenca, em e lokalna samouprava, kolaki pomoć utičini ko poboljšanje životnih uslova, em ko edukacija ki romani zajednica.

LJubinka Simić, romano koordinator

Talo angažovanje ki opština vaćeri amenđe i LJubinka Simić, romano koordinator. Ki Osnovno škola „Kaplar“ isi negde oko deš prvakura. Ki osnovno škola „Vuk“ negde oko šov, a ki osnovno škola „Dubrava“ pandž prvakija.

Da li adala čave ka džan redovno ki škola ili na zavisini talo olenge roditelja, kola nažalost još uvek džana ko puvja kotar zapadno Evropa, sar obićno phenelpe, lažne azilantija, ili sar bi on penena, trbuhom za kruhom (VODJEA PALO MARO).

I sitiacija si za akana šukar. Potrudinđamen ko vreme te obidžina sa e porodice. Pana ko jun, jul masek održme i kampanja maškaro roditelja talo predškolcura em prvakura. Vaćerde lenđe so si potrebno tali dokumentacija, uputime kuri valjani te džan, sar valjani te džan asi zdravstveno dokumentacija, aso izvod, onda kad i o upis, kad i zakažime o testiranja –  vaćerda e LJubinka Simić.

Uzi lokalno samouprava ki Knjaževca, ko rešiba problemi integracije aso romane đakura uključinđepe i o ćidimata.  NVO “Edukativni centar TIM“ i jek talo ćidinpe ki Knjaževca, koja ki pli buti posebno pažnja posvetini aso romani zajednica.

Akala berša različita organizacije realizujnđe različita programija i projektija save si namenime sar podršaka aso čhore čavore i romane učenici. Marginalizovana grupe sar i čhore Roma, samohrana roditelja i aver ule dhike ko javnost zahvaljujući asi buti ko ćidimata aso civilno društvo. Posebno valjani te istakninipe but značajno saradnja kotar nevladino sektori, e romane koordinatorea tali lokalno zajednica – vaćeri o Ivan Milutinović. kordinator “Edukativnog centra TIM“.

Milutinović iznesinđa daj but značajno sa pobari saradnja OCD em i lokalno samouprava ki Knjađevca, prekalo kolatar utičinipe ko poboljšanje ko životna uslovja i obrazovanja ki roamani zajednica.

Dodajini da aso unapređenje položaja e romane čhavenđe  ko sistemi obrazovanja, ali i položaj e romengoro uopšte neophodnoj koordinirana akcija e država, e lokalna zajednica, em o lokalno ćidinipe.